Nghi thức

Nghi Thức tụng 5 giới (ngũ giới)

Tụng 5 Giới Chủ lễ: Sư ông Làng Mai Dâng hương: Thầy Chân Pháp Niệm Trì Tụng:  Khai kinh, Tâm Kinh Tác pháp yết ma – Yết ma: ...

Phật học

Văn Thỉnh Chuông đại hồng chung

Văn thỉnh chuông đại hồng Ba nghiệp lắng thanh tịnh Gởi lòng theo tiếng chuông Nguyện người nghe tỉnh thức Vượt thoát nẻo đau ...